Een veilige omgeving

De basisschool moet een veilige omgeving zijn, voor zowel uw kind als u. De Watersnip biedt een veilig klimaat, waar kinderen en ouders zich thuis voelen. 

Methode sociaal emotioneel leren.

Bij ons op school wordt gewerkt met de methode Kwink. Kwink is een methode die preventief werkt. Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet. Veel gedragsproblemen zijn door het aanbieden van goed onderwijs te voorkomen. Preventie is daarbij het sleutelwoord. Onderzoek bevestigt dat preventie vele malen effectiever is. Kwink leert positief gedrag aan en voorkomt zo in veel gevallen onnodige ‘reparatie’ achteraf. Naast de structurele Kwink lessen, wordt dagelijks aandacht besteedt aan sociale omgang in de groepen.

Pestprotocol/Time-out protocol

De sfeer op school wordt door ouders en kinderen als goed ervaren. Wij leren uw kind het verschil tussen pesten en niet-pesten ook heeft de Watersnip een pestprotocol. Aan het begin van het jaar tekenen we met elkaar de schoolregels. 

Naast pesten zijn er ook andere vormen van ongewenst gedrag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verstoren van de les. Dit vermindert niet alleen het leerplezier van anderen, het zorgt er ook voor dat de leerlingen niet naar behoren les kunnen krijgen. Na een aantal waarschuwingen (of direct bij grensoverschrijdend gedrag) volgen één of meerdere time-outs.
https://www.ikcdewatersnip.nl/Informatie/Protocollen

Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?
Ieder kind is uniek. Op de Watersnip wordt onderwijs zoveel mogelijk toegespitst op het individu. Soms is daar extra hulp bij nodig. Meestal kunnen we het binnen de school aanbieden, maar niet altijd. Passend onderwijs houdt dan ook in dat alle scholen binnen Zoetermeer hebben afgesproken dat een kind de juiste zorg krijgt die het nodig heeft binnen de mogelijkheden van de gewenste school. Kan dat niet, dan moet er gekeken worden naar een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Wat is het samenwerkingsverband?
Als een kind niet bij zijn dichtbijzijnde basisschool terecht kan, wordt er gekeken naar alternatieven binnen het samenwerkingsverband. Hieronder staan alle scholen die bij ons samenwerkingsverband horen.
- Unicoz alle protestant-christelijke en katholieke scholen (behalve de Koningin Wilhelminaschool, die deel uit maakt van het landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs)
- OPOZ alle openbare scholen
- Montessorischolen Zuid Holland Passe Partout
- De Stichting Vrije School De Vuurvogel
- Stichting Onderwijsgroep RESPONZ De Keerkring (cluster 3 SO)
- Leo Kanner De Parachute (cluster 4 SO)
- GPO-WN De Schanskorf

Hoe gaat het precies in zijn werk?
Als het vermoeden er is dat een kind meer nodig heeft dan standaard geboden wordt, volgt de IHI-werkwijze. Wat deze werkwijze precies inhoudt, kunt u lezen op deze pagina op de website van Passend Onderwijs Zoetermeer:
http://passendonderwijszoetermeer.nl/?page_id=183

Kan ik hierover meepraten?
Ja, in de OPR!
De ondersteuningsplanraad (OPR) is de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De ondersteuningsplanraad heeft instemmings-recht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan.

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. De schoolondersteunings-profielen van de deelnemende scholen sluiten aan op het ondersteuningsplan. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samen-werkingsverband ten minste moeten bieden.

De leden van de OPR zijn ouders en/of personeelsleden van een school in het samen-werkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden – wanneer er sprake is van benoembare kandidaten – gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

De OPR komt zo’n 4x per jaar bijeen op de woensdagavond. Voor meer informatie ga naar passendonderwijszoetermeer.nl of neem contact op met de voorzitter van de ondersteuningsplanraad k.kleijn@opoz.nl

Waar vind ik actuele informatie over passend onderwijs?
De laatste nieuwsbrief voor ouders over passend onderwijs leest u op de website van Passend Onderwijs Zoetermeer. Hier treft ook u alle andere informatie over het Samenwerkingsverband en het Ondersteuningsplan.

http://passendonderwijszoetermeer.nl/

Snel naar